Nedostatok vedomostí stojí peniaze!

Poďte s nami na kurz a zmeňte to!

Témy kurzov

Čo sa u nás naučíte

 • Nájsť, vyhodnotiť a použiť finančné informácie
 • Poznať základné pravidlá riadenia vlastných financií
 • Naučiť sa rozoznať riziká v riadení vlastných financií
 • Stanoviť si finančné ciele a naplánovať si ich dosiahnutie
 • Rozvinúť potenciál získavania vlastného príjmu a schopnosť sporiť
 • Efektívne používať finančné služby
 • Plniť svoje finančné záväzky
 • Zveľaďovať a chrániť svoj majetok
 • Porozumieť základným pojmom v oblasti finančníctva a sveta peňazí
 • Orientovať sa v oblasti finančných inštitúcií (NBS, komerčné banky, poisťovne a ostatné finančné inštitúcie)
 • Orientovať sa v problematike ochrany práv spotrebiteľa a byť schopný tieto práva uplatňovať

Chcem sa prihlásiť

Vedeli ste, že na Slovensku je nízka finančná gramotnosť aj napriek najlepším podmienkam?

15-roční tínedžeri, ale i dospelí sú zbehlí v čítaní, v matematike a v prírodných vedách. Ale aká je ich znalosť v odbore financií, tzv. finančnej gramotnosti? Vedia mladí ľudia zaobchádzať s bankovými účtami, kreditnými a debetnými kartami? Hovorí im niečo plánovanie a riadenie financií? Orientujú sa v úrokoch, sporení, rizikách a odmenách?

OECD PISA (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj) sa po prvýkrát rozhodla otestovať vzťah mladých k financiám. Pri výskume však identifikovala výrazné medzery v ich vedomostiach. Štúdia tiež dokázala, že súčasná potreba finančného vzdelávania je akútna nielen ako prevencia pre tínedžerov, ale aj medzi dospelými. Jej zanedbanie môže mať mnohokrát až dramatické následky.

Podľa výskumu OECD PISA sú možnosti finančného vzdelávania na slovenských školách najlepšie spomedzi všetkých skúmaných krajín. No i napriek prvenstvu je skóre finančnej gramotnosti Slovákov tretie najslabšie.

Neviete kam skočiť skôr?

Naučíme Vás ako správne využívať finančné inštitúcie

Hypotéka Hypotéka

Hypotéka

Hypotekárny úver v užšom zmysle, tzv. klasický hypotekárny úver: je to hypotekárny úver podľa zákona o bankách, teda dlhodobý hypotekárny úver na kúpu, výstavbu alebo zmenu nehnuteľnosti; banky, ktoré klasické hypotekárne úvery ponúkajú, musia vydávať špeciálne cenné papiere – hypotekárne záložné listy.

Príslušný paragraf zákona o bankách znie (stav leto 2009): Hypotekárny úver je úver s lehotou splatnosti najmenej štyri roky a najviac 30 rokov zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti, a to aj rozostavanej, ktorý je financovaný, ak tento zákon neustanovuje inak, najmenej vo výške 90% prostredníctvom vydávania a predaja hypotekárnych záložných listov hypotekárnou bankou podľa osobitného predpisu, a ktorý poskytuje hypotekárna banka na tieto účely:

 • a) nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti alebo jej časti,
 • b) výstavbu alebo zmenu dokončených stavieb,
 • c) údržbu tuzemských nehnuteľností alebo
 • d) splatenie poskytnutého úveru použitého na účely podľa písmen a) až c), ktorý je hypotekárnym úverom poskytnutým hypotekárnou bankou v konkurze,
 • e) splatenie poskytnutého úveru použitého na účely podľa písmen a) až c), ktorý môže byť aj hypotekárnym úverom zo zákona (platnosť od 1.1.2012).
Poistenie nehnuteľnosti Poistenie nehnuteľnosti

Poistenie nehnuteľnosti

Poistenie nehnuteľnosti je poistenie, ktoré finančne nahradí vzniknuté škody po zničení alebo narušení, buď osobou (napr. vlámanie) alebo inými udalosťami (napr. povodeň). Poistenie nehnuteľnosti je jeden z dvoch základných typov poistenia majetku. Druhý základný typ poistenia majetku je poistenie domácnosti, ktoré úzko súvisí s poistením nehnuteľnosti. Každý vlastník nehnuteľnosti má možnosť zabezpečiť si ochranu uzatvorením vhodného typu poistenia.

Poistenie nehnuteľnosti sa uzatvára pre zabezpečenie poistenej nehnuteľnosti, v prípade rôznych poistných udalostí ako napríklad proti:

Na základe výšky poškodenia sa poškodenie vyčísli a poistenie má vyplatiť poškodenému poistencovi peňažné prostriedky.

Poistenie nehnuteľnosti sa uzatvára spravidla pre:

Životné poistenie Životné poistenie

Životné poistenie

Životné poistenie je právny vzťah medzi životnou poisťovňou a poistencom. Poistená osoba si pomocou životného poistenia poisťuje riziká a udalosti, ktoré môžu nastať podľa presne definovaných zmluvných podmienok. Medzi základné typy poistných udalostí patrí prípad smrti, zdravotné riziká, dožitie sa určitého veku. Ďalšie možnosti sa poisťujú formou pripoistení a vylučujúce okolnosti pre výplatu poistenej sumy sa definujú výnimkami.

Životné poistenie poskytuje jedinečný spôsob pre ochranu nielen života poistenca, ale aj celú rodinu pred nepredvídateľnými situáciami a udalosťami, ktoré môžu neočakávane nastať. V prípade smrti poistenej osoby umožňujú pozostalým uhradiť vzniknuté náklady, alebo zvýšiť životný štandard v prípade dožitia.

Z pohľadu životných poisťovní patrí medzi najviac ziskové produkty. Väčšinou to zapríčiňujú poistenci sami, neznalosťou poistných podmienok, výnimiek alebo predčasného zrušenia zmluvy. V takýchto prípadoch môže poistená osoba stratiť časť alebo celú výšku poistnej sumy. Častým dôvodom pre predčasné zrušenia životného poistenia sú zle odhadnuté možnosti a schopnosti poistenca odvádzať platby. Preto sa odporúča kvalitné poradenstvo pred uzatvorením životného poistenia, ktoré ušetrí veľa problémov a strát v budúcnosti.

Sporenie na dôchodok Sporenie na dôchodok

Sporenie na dôchodok

Penzia môže byť:

 • stav zamestnanca po ukončení aktívnej činnosti dosiahnutím dôchodkového veku (starobný dôchodok) alebo zo zdravotných dôvodov (invalidný dôchodok), synonymum: výslužba, starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok
 • cena stravovania a ubytovania v hoteli a ubytovacom alebo podobnom zariadení (napr. v zotavovni)
Refinancovanie hypotéky Refinancovanie hypotéky

Refinancovanie hypotéky

Refinancovanie hypotéky znamená splácanie Existujúce hypotéky novou hypotékou poskytnutú majiteľovi hypotéky – dlžníkov inou bankou. Dlžníkov žiada o refinancovanie hypotéky väčšinou tesne pred neba skončení doby fixácie úrokovej sadzby a spravidla v situácii, keď je ponuka nových podmienok od novej banky výhodnejšia ako ponuka od banky, ktorá poskytovala hypotekárny úver doposud po dobu fixácie.

S koncom obdobia fixácie banka predaji v dlžníkov nové podmienky vr. úrokovej sadzby pre ďalšie obdobie (obdobie fixácie Môže byť na 1, 3, 5 alebo viac rokov). V tento okamih má dlžníkov možnosť bez pokuty zo strany banky hypotéku refinancovať – ​​tj. Nechať si splatiť súčasného hypotéku novou hypotékou od inej banky, ktorá ponúkne lepšie podmienky a Najmä výhodnejšiu úrokovú sadzbu.

Dlžníkov teda vďaka refinancovanie získa nový hypotekárny úver s výhodnejšími podmienkami, kde si podľa ponuky novej banky Môže Napríklad prodloužuje dobu splácania, odložiť niektoré mesačné splátky, mimoriadne splatiť časť úveru aj v období fixácie úrokovej sadzby, a pod. Hlavným Dôvodom refinancovanie je výhodnejšie ponuka úrokovej sadzby , vďaka ktorej Môže dlžníkov ušetriť na mesačných splátkach.

Konsolidácia úverov Konsolidácia úverov

Konsolidácia úverov

Stále viac Slovákov siaha po konsolidácii úverov. V roku 2010 jedna desatina úverov, ktoré poskytla Slovenská sporiteľňa, bola konsolidačných. Podľa údajov Poštovej banky v prvom polroku 2013 až 38 % z celkového počtu všetkých úverov, ktoré poskytla, bolo konsolidačných. Priemerná suma konsolidovaných úverov dosiahla 7285 eur, pričom priemerne konsolidujú zákazníci banky 1,7 úveru.[3] Využívajú to najmä mladí ľudia so štandardným alebo nižším príjmom. Hypotekárny úver je možné predčasne splatiť kedykoľvek, v niektorých prípadoch je však bankou presne stanovené, kedy najskôr môže klient o predčasné splatenie požiadať.

Vo svetových médiách sa objavili obavy z konsolidácie viacerých nezabezpečených úverov do jedného úveru zabezpečeného nehnuteľnosťou, ako napríklad americká hypotéka, čo nesie riziko exekúcie.[4] Niekedy konsolidácia rieši len príznaky zadlženia, ale nerieši samotné zadlženie. Dokonca ak sa predĺži splatnosť bez výrazného zníženia úrokovej sadzby, dochádza k zvýšeniu celkovej sumy splátok do konca splatnosti, t.j k preplácaniu.

Vyplatenie hypotéky Vyplatenie hypotéky

Vyplatenie hypotéky

Predčasné splatenie úveru je splatenie celého zmluvného záväzku alebo jeho časti pred ukončením doby splatnosti úveru[1]. Podmienky predčasného splatenia úveru banke sú určované smernicou [2] a podľa nej upraveného zákona o bankách[3]. Možnosti predčasnej úhrady celého záväzku sú aktuálne nastavené podľa novely zákona č. 106/2014 Z. z. Iné podmienky sú pri predčasnej splátke celého úveru, mimoriadnej navýšenej splátky a medziúveru.

Ďalšia definícia: Ak klient banke po vzájomnej dohode uhradí nesplatenú časť úverovej pohľadávky skôr ako bola pôvodne dojednaná lehota splatnosti úveru v úverovej zmluve, ide o predčasne splatenie úveru. Takáto dohoda medzi bankou a klientom musí mať vždy písomnú dohodu. V niektorých prípadoch je predčasné splatenie úveru spoplatnené.[4]

Akt predčasného splatenia úveru upravuje zákon o bankách a aj Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 394/2011 Z. z., zákonom č. 352/2012 Z. z., zákonom č. 132/2013 Z. z, zákonom č. 102/2014 Z. z. a zákonom č. 106/2014 Z. z.

Sporenie pre deti Sporenie pre deti

Sporenie pre deti

Sporenie je odkladanie a zhromažďovanie nateraz nadbytočných finančných prostriedkov, ktorého cieľom je nadobudnutie úspor. Tie sú opakom dlhu a ich prostredníctvom vzniká majetok alebo kapitál. Predstavujú rozdiel medzi disponibilným príjmom a výdavkami a posudzuje sa objemom financií za určitý čas. Charakteristickým znakom sporenia je, že klient si môže odkladať ľubovoľnú čiastku v ľubovoľnom čase. Pri individuálnom sporení bez zhodnocovania si osoba odkladá prostriedky doma (napr. do pokladničky), pri cielenom sporení so zhodnotením ukladá financie v banke. Pri využívaní bankových produktov ide zväčša o pravidelné sporenie v určitej dohodnutej výške, za čo je vklad úročený a klient tak navyše zhodnocuje svoje financie, čím ide o investíciu. Pri tomto spôsobe sporenia môže klient s peniazmi disponovať bez obmedzenia a o stave pohybov a zostatku na sporiacom účte je informovaný výpismi. Bankové produkty podliehajú ochrane vkladov v zmysle zákona.

Poistenie zodpovednosti Poistenie zodpovednosti

Poistenie zodpovednosti

Poistenie je efektívna forma tvorby a prerozdelenia peňažných fondov, ktorú vykonáva poisťovňa na základe tzv. poistných vzťahov. Poistenie je prostriedok, ktorým sa straty niekoľkých poistených rozložia na všetkých poistených. Poisťovňa a poistník uzatvárajú poistnú zmluvu, pričom poisťovňa preberá riziko a poistník platí poistné.

Exekúcie Exekúcie

Exekúcie

Exekúcia je nútený výkon rozhodnutia. Exekúciu vykonáva exekútor. Exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí. Exekučné konanie upravuje zákon č. 233/1995 Z. z. o exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok – skratka EP).

Exekúciu možno vykonať iba na základe rozhodnutia, ktoré je vykonateľné, čo znamená, že uplynula lehota na dobrovoľné plnenie podľa konkrétneho rozhodnutia.

Neváhajte a pridajte sa k nám

Zmeňte svoj pohľad na svoje financie

Prečo práve projekt vzdelávania?

Odpoveď Vám dajú účastníci našich kurzov

Tomáš Valentovič OVB Valentovičovci

Najprv som sa čudoval, čo chcú! Potom som nerozumel na čo mi to je! Kurz finančnej gramotnosti. Dnes mám prehľad v oblasti financií a sám to učím druhých. Nie je dôležité o tom počuť, ale sám si to vyskúšať. Ďakujem za príležitosť.

Michal Adamča ml. ADA WASTE s.r.o.

Zavítala k nám návšteva, ktorá je lídrom na trhu vo svojom podnikaní. Spoločnosť, ktorá sa prezentuje rodinnou značkou. Bolo nám potešením podstúpiť školenie s lídrom na trhu

Kurz pre učiteľov ZŠ a MŠ Konská

Vzdelávali sme učiteľov školy a naozaj sme prišli na spoločnú vec. Je potrebné sa neustále učiť. Finančný sektor na Slovensku ide obrovskými krokmi dopredu. Vzniká množstvo zmien a neustále sa meniace finančné nástroje na trhu sú čoraz zložitejšie. Preto Základná škola Konská nenechala nič na náhodu a pozvala si nás na výučbu kurzu finančnej gramotnosti. Informácie tak využiť v praxi a pripraviť svojich žiakov prostredníctvom projektu moja família do života.

Školenie pre zamestnancov DHL Slovensko

Mali sme príležitosť prednášať o finančnej gramotnosti v celosvetovo známej spoločnosti DHL.


Medzi našich klientov patria aj významné spoločnosti ako napr. DHL, Luxury Flava, Hip-Hop Fakulta, a dalšie…